Equity

Company Name Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price (₹)
ACEMEN 21-Sep-2023 539661 KEYUR MANUBHAI JADAV B 18,300.00 57.83
ADVIKCA 21-Sep-2023 539773 G G ENGINEERING LIMITED B 1,183,903.00 2.62
ANUPAM 21-Sep-2023 530109 VEMPATIVENKATARAMANA S 703,139.00 2.12
ARENTERP 21-Sep-2023 526662 SAGAYA MARY KANIKARAJ B 18,000.00 55.37
ARENTERP 21-Sep-2023 526662 ABHINAV AGARWAL S 15,625.00 56.03
ARENTERP 21-Sep-2023 526662 ABHINAV AGARWAL B 287.00 56.60
BNL 21-Sep-2023 539546 PIYUSH SECURITIES PVT LTD S 55,000.00 65.78
BNL 21-Sep-2023 539546 RAVI DIPAKBHAI BARUPAL B 44,800.00 65.81
CHOTHANI 21-Sep-2023 540681 LILAVANTI CHANDRAKANT SAVLA S 30,000.00 25.00
CHOTHANI 21-Sep-2023 540681 P D MISHRA MISHRA B 30,000.00 23.92